GLAD I BÅT? Penger i båt gir en viss skatterabatt

Slik sparer du formuesskatt

Det er først og fremst investeringer i egen eiendom, hytte, aksjer, aksjefond, og kunst som kan gi høy rabatt på formuesskatten din

Publisert

Alt du eier skal skattlegges som formue. I prinsippet. Heldigvis fins noen unntak fra denne regelen:

  1. Netto: For det første er det jo bare nettoformuen som skal skattlegges. Eier du et hus til tre millioner som er belånt med like mye, er du jo ikke særlig rik. Din nettoformue er null (din netto skattemessige formue er negativ. Mer om det seinere).
  2. Rabatt: Det er ikke alle eiendeler som verdsettes til deres egentlig verdi. Det meste av innbo som du eier, blir satt til 0. Og huset som du bor i, verdsettes skattemessig til bare 25 prosent av markedsverdien, ofte langt lavere.
  3. Bunnfradrag: For det tredje har man et solid bunnfradrag. Du betaler bare formuesskatt hvis nettoformuen din er over 1,7 millioner. Er dere gift, blir det dobbelt bunnfradrag, det vil si 3,4 millioner totalt (se tabell nederst i saken).

 

Eksempel:

Dere eier et hus som har en markedsverdi på ti millioner kroner. Likningsverdien av huset er 2,5 millioner. I tillegg har dere aksjer, kontanter etc med en skattemessig verdi på 2 millioner kroner. Total gjeld er på tre millioner.

 

Skattemessige verdi:            4,5 millioner,

Total gjeld:                            3 millioner.

Nettoformue:                        1,5 millioner

 

Det er godt under bunnfradraget på 3,4 millioner, ergo null formuesskatt.

 

Ulik verdsetting

Det er imidlertid ikke all fast eiendom som verdsettes til bare 25 % av egentlig verdi. I 2022 ble det innført et nytt nivå for primærboliger med en verdi på over kr 10 mill. Her skal den delen av boligen som overstiger kr 10 mill i omsetningsverdi verdsettes til 70 %.

Såkalte sekundærboliger verdsettes til 100 % av markedsverdien. Skillet mellom en primær- og en sekundærbolig går primært på hvor du har ditt egentlige hjem, det vil si hvor du er folkeregistrert. Du kan aldri ha mer enn én primærbolig. Eier du flere boligeiendommer, vil disse bli vurdert som sekundærboliger, med unntak av fritidseiendommer. En typiske sekundærbolig kan være en utleieleilighet.

 

Slik vurderes andre eiendeler:

Børsnoterte aksjer og aksjefond: Det er en viss rabatt å få på børsen. Nå verdsettes børsnoterte aksjer og aksjefond til 80 prosent av markedsverdien ved årsskiftet. Skatterabatten var imidlertid mye høyere tidligere og har gradvis blitt satt opp under den rødgrønne regjeringen.

 

Ikke børsnoterte aksjer: De blir verdsatt til 100 prosent av aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi. Komplisert norsk? Ja, i realiteten betyr det at aksjene bare settes til en brøkdel av faktisk verdi. 100 000 kroner kan dermed krympe til 10 000 kroner ligningsmessig. Men det er ofte en dårlig ide å kjøpe unoterte aksjer primært for å spare formuesskatt. Det må være for å tjene penger kursmessig.

 

Innbo: Normalt blir det null i formueskatt for alle gjenstander du har i boligen din, med mindre du har spesielt dyr kunst, smykker etc. Verdien skal settes til salgsverdien som brukt. I praksis settes den skattemessige salgsverdien til 10 % av forsikringsverdien. I tillegg er de 100 000 kronene i skattemessig salgsverdi skattefrie. Derfor skal det ganske mye til før det overstiger fribeløpene.

 

Bil: Her er det egne regler, du finner normalt igjen verdien i selvangivelsen, og den varierer hovedsakelig på alder .

 

Båter:  Er båten verdt under 50.000 kroner, føres den sammen med resten av innboet. Er den verdt over dette beløpet, føres den normalt opp med 75 prosent av forsikringsverdien.

 

Kontanter: Blir vurdert til 100 % med et bunnbeløp på 3.000 kroner.

 

Pensjon: Hvert år setter staten av 18,1 % av lønna di på din egen ”pensjonskonto”. Du merker knapt at det skjer, men når du blir pensjonist blir disse pengene utbetalt. I tillegg er alle arbeidsgivere forpliktet til å sette av ekstra jobbpensjon (innskudds- eller ytelsespensjon) til deg. Det kan variere med 2-25 % årlig. Denne pensjonen blir ikke skattlagt som formue, på tross av at beløpet etter hvert kan utgjøre flere millioner kroner. Sparer du selv i fond av egen lommebok i tillegg, blir imidlertid pengene skattlagt som formue, selv om du ikke har tenkt å røre dem på flere tiår.

 

Opp gjennom årene har banker og forsikringsselskap lansert en rekke produkter som skal redusere formuesskatten. Nå er det i hovedsak bare èn igjen;

IPS: Du kan sette inn inntil 15 000 kr hvert år på denne spareordningen, men pengene låses til du blir 62 år. Pengene som står på kontoen er fritatt for formuesskatt. Maks årlig kvote har blitt barbert ned fra 40 000 kr.

Noen myter

Til slutt kan jeg avlive et par myter:

Nei, du sparer ikke formuesskatt ved å ta ut pengene fra banken før nyttår og setter dem inn rett etterpå. Du snyter på skatten. De skal jo føres opp som kontanter i skattemeldingen.

Nei, du får ikke høyere formuesskatt ved å kvitte deg med siste rest av gjelda di. En del tror det er smart å ha littegrann gjeld igjen, selv om de har mer enn nok på konto til å slette alt. De tror de går glipp av verdifulle fradrag. Og ja, du får jo 22 prosent rentefradrag på gjelda di, men de resterende 78 prosentene må du betale selv. Men når deg gjelder formuesskatten blir nettoformuen den samme selv om du kvitter deg med gjelda.

Eksempel: Du har 500 000 på konto, 150 000 i rest boliglån og en bolig med skattemessig formuesverdi på 3 mill. Din netto skattemessige formue er 3 350 000 kr. Om du bruker 150 000 av sparepengene til å kvitte deg med gjelda, vil nettoformuen fortsatt være 3 350 000 kr.

Slik er formuesskatten

 

Formuesskatt til kommunen

Skatteklasse Formue Sats
Skatteklasse 0 0 og over 0,7 %
Skatteklasse 1 0 – 1 700 000 kroner 0,0 %
Skatteklasse 1 1 700 000 kroner og over 0,7 %

Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

Formuesskatt til staten

Skatteklasse Formue Sats
Skatteklasse 0 og 1 0 – 1 700 000 kroner 0,0 %
1 700 000 kroner – 20 000 000 kroner 0,3 %
20 000 001 kroner og over 0,4 %

Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

 

Annonse