TO BRØDRE: Du kan få inntil 40 000 kr i foreldrefradrag selv om alle kostnadene stammer fra det eldste barnet

Dette kan du trekke fra i foreldrefradrag

Du får ikke automatisk fradrag for alle utgifter du har til barnepass. Du må selve føre dem opp. Sjekk hvordan 2021 ga deg mulighet til å føre opp mer på kjøring til barnehagen. Du kan til og med føre opp kjøring til fotballakademiet!

Publisert

Du får fradrag for stell og pass av hjemmeværende barn som er 11 år eller yngre. Dette er en solid fradragspost for familier med mange barn. Før var fradraget på maks 30 000 kroner, men nå får man 25 000 for det første barnet og 15 000 per påfølgende barn. Altså:

1 barn: 25 000 kroner

2 barn: 40 000 kroner

3 barn: 55 000 kroner osv.

Fire barn gir altså 15 400 kroner i spart skatt! (70 000 x 22%)

Ikke automatikk

Men dette er ikke et fradrag som kommer automatisk, slik som for eksempel minstefradraget. Du må ha faktiske kostnader til stell og pass av barn. Heldigvis inkluderer det mange kostnader. Her er de viktigste:

 • barnehageavgift
 • dagmamma
 • au pair/praktikant
 • AKS
 • barnevakter
 • transportkostnader til og fra barnepass

AKS og barnehageavgiften skal rapporteres inn av skolen og barnehagen. Men du bør selvsagt passe på at det er gjort. Hvis ikke må du selv spesifisere kostnadene og føre det opp i post 3.2.10.

 • Har barna gått deler av året i en utenlandsk barnehage, må du selv føre opp kostnadene.
 • Betaler du dagmamma svart, har du ingen mulighet til å dokumentere kostnadene og får følgelig intet fradrag.
 • De fleste barnevakter er private, nabobarn etc, og driver som regel med dette i liten skala og ikke som næring. Derfor må de heller ikke skatte av pengene.
 • Det er heller ikke slik at du må sende ved dokumentasjon på hvor mye du har betalt barnevaktene, men i enkelte tilfeller kan myndighetene ta stikkontroller og da kan man for eksempel henvise til overføringer i nettbanken.
 • Det kreves at utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, skal være betalt via bank eller ved trekk i lønn for å kunne få fradrag. Betaling må du kunne dokumentere ved bankutskrift eller lønnsslipp.

Alt på ett barn?

Selv om du har to barn, og alle kostnader skriver seg fra det ene, kan du likevel bruke grensa på 40 000 kroner og ikke bare 25 000 kroner. Det er for eksempel sjelden at man har kostnader til barnehage, barnepass etc. for et spedbarn.

Lavere barnehagepris

Mens foreldrefradraget har økt, har maksprisen i barnehagene sunket. Nå er den rundt 3000 kroner per måned. Dermed får mange problemer med å få «brukt opp» fradraget. Det gjelder blant annet foreldre med:

-Deltidsplass i barnehage

-Deltidsplass på AKS

-Kontantstøtte

-Barnepark

Ikke minst gjelder dette  foreldre som har hatt barnehageplass bare deler av året. Fikk du for eksempel barnehageplass i august, har du kanskje bare betalt 15 000 kroner til barnehagen i år. Du har fortsatt nesten 10 000 kroner «igjen» i fradraget, hvis du har ett barn.

Du får nemlig fullt fradrag selv om utgiftene bare stammer fra noen få måneder. Og du får fullt fradrag for fjoråret selv om barnet ble født på slutten av året.

Er barna over barnehagealder, synker også de direkte utgiftene til pass og stell. Men AKS-avgiften kan trekkes fra, helt til barna fyller 12 år.

Før opp kjøringen

Får dere likevel ikke brukt opp fradraget på på barnehageavgift, AKS eller lignende? Før opp kostnadene ved henting og bringing. Satsen er 1,56 kroner per kilometer. Det gjelder bare for kjøring med bil, og det er bare ekstrakjøring som kan føres opp. Hvis du leverer barna på vei til jobb, kan du ikke føre opp hele avstanden mellom hjem og jobb, bare selve omveien du kjører for å komme deg til barnehagen.

Du kan også føre opp 1,56 kroner per kilometer når du kjører barna til andre for barnepass, for eksempel barnevakt eller besteforeldre.

Eksempel:

Trond bor på Torshov i Oslo, jobber hos i Vika og leverer Trude (3) i barnehage på Vinderen. Omvei per dag 4×2 km. Fradrag: 8 km x 230 dgr x 1,56 kr per km = 2 870 kr.

Trond kjører hver dag til jobb, en avstand på 4,7 km, en vei

 

Men etter at Trude (3) begynte i barnehagen, kjører han en omvei på 4 km på vei til jobben

I 2021 jobbet mange hjemmefra i store deler av året. Det betyr at hele reiseavstanden mellom hjem og barnehagen kan føres opp, ikke bare omveien mellom hjem-arbeidssted!

En del lesere har også betalt besteforeldre, nabojenter/gutter eller andre i slekta for å passe barna for å få arbeidsro når småskolen eller barnehagen har vært nedstengt. Også dette er kostnader som kan føres opp

Fradrag for fotballen

Fra 2014 ble det også åpnet for at fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende gir foreldrefradrag. Mange barn går for eksempel på skifritidsordning eller fotballakademier etter skoletid. Det kan fort bli 1000-2000 kroner per måned. Det er imidlertid noen krav som må tilfredsstilles:

* Aktivitetstilbudet gis rett etter skoletid minst 3 dager i uken, eventuelt har tilbud også før skoletid

* Tilbudet gis gjennom hele skoleåret eller en sesong

* Tilbudet gjelder for barn i alderen 5-11 år, eventuelt for et avgrenset aldersintervall

* Det er åpent for alle barn i det aktuelle aldersintervallet, uten krav om faglige kvalifikasjoner, dvs. er ikke et «spisset» aktivitetstilbud for særskilt utvalgte barn

 

Fotballskole i ferien

Dersom aktiviteten foregår i helg eller på kveldstid eller kun i skoleferien gis det ikke fradrag.

Fritidsordning som utvides til et heldagstilbud i noen uker av skoleferien likestilles med skolefritidsordning i ferien. Hvis for eksempel fotballakademiet også tilbyr fotballskole i høstferien, tolker jeg dette som innafor, men da må barnet ditt allerede delta på akademiet/fritidsordningen utenfor ferien. Du får foreldrefradrag for oppholdskostnadene, men ikke for utgifter til mat eller utstyrspakke som barnet får.

Merk at du også kan føre opp kjøring til disse fritidsaktivitetene

Kontantstøtte i tillegg?

Det spiller ingen rolle for fradragets størrelse om dere mottar kontantstøtte i tillegg. Foreldrefradraget fordeles likt mellom dere, men dere kan avtale en annen fordeling. Er dere samboere med hvert deres særkullsbarn, kan dere føre opp 25 000 kroner hver!

 Du kan få fradraget selv om du ikke hadde arbeidsinntekt i fjor.

 Foreldrefradraget kan også gis ved stell og pass av barn som er over 11 år, dersom barnet har et handikap som krever mye omsorg og pleie. Da gjelder ingen aldersgrense. Men behovet må være særskilt stor, kostnadene må dokumenteres, og du må kunne legge fram legeattest.

 

TIPS

SAMBO: Samboere bør passe på hvis fradraget fører til at en av dere får negativ alminnelig inntekt. Dere kan nemlig ikke føre over fradraget til neste år via såkalt fremførbart underskudd. Flytt det heller over på den av dere som har høyest inntekt i årets selvangivelse

ADOPTERT: Du kan selvsagt få foreldrefradag for adopterte barn. Også fosterbarn og pleiebarn kan gi foreldrefradrag, med mindre du allerede får fosterhjemsgodtgjørelse.

AU PAIR: Kombinasjonen kontantstøtte og foreldrefradrag gjør at bruk av au pair eller praktikant faktisk kan lønne seg! Regnestykket blir enda mer lønnsomt hvis hjelpen gjør det mulig for en av dere å gå fra for eksempel 80 til 100 prosent stilling.

Annonse