Få med rentefradraget!

Det er slett ikke sikkert at gjeldsrentene er ført opp riktig i skattemeldingen. Det gjelder blant annet privat gjeld og valutalån. Pass også på samboerfella når gjeld og renter skal fordeles.

Publisert – Sist oppdatert 04.04.2022

Hurra for Norge! I enkelte land gis det overhodet ikke skattefradrag for renteutgifter., mens andre land har kompliserte systemer med bunnfradrag eller skille mellom boligrente og andre renter. Vi, derimot, kan i hovedsak trekke alle renter av egen gjeld på skatten. Det gjelder uavhengig av formålet med lånet og inkluderer vanlige boligrenter, renter av billån, men også kredittkortrenter, morarenter og renter på privat gjeld til slekt eller arbeidsgiver. Effekten er at staten «hjelper oss » med 22 prosent av renteutgiftene.

De eneste unntakene er skattemyndighetenes renter, det vil si renter på restskatt og eventuell tilleggskatt… Det kan selvsagt ikke kreves fradrag for avdrag på lån. Det er jo egentlig sparing.

Bankgjeld

De fleste banker er flinke til å innrapportere riktig gjeld og gjeldsrenter for deg til skatteetaten. Men du bør uansett sjekke at opplysningene stemmer.

Private lån

Selv om du «bare» har lånt penger fra mor eller far, skal både gjelden og eventuelt rentene føres opp i selvangivelsen. Hvis ikke går du glipp av et rentefradrag og mor og far risikerer straff for å skjule renteinntekter. Skriv hvem du skylder pengene og før gjerne opp vedkommendes personnummer. Men si samtidig fra til dine långivere, slik at de kan føre opp lånet i sin selvangivelse.

Borettslag

Har boligen din del av fellesgjelden til borettslaget, skal gjeld og renter føres opp i selvangivelsen. Forretningsfører skal ha rapportert dette inn til skattemyndighetene, men ta en kontrollsjekk i selvangivelsen. Du skal ha fått en oppgave tilsendt fra forretningsfører hvor det står hvor store renteutgifter du har betalt i løpet av fjoråret. Dette er nemlig ikke så lett å beregne selv, siden renter og avdrag ofte er innbakt i den månedlige husleien som også dekker alt fra kommunale avgifter til trappevask.

Det er slett ikke alltid rentene er rapportert inn riktig av borettslaget:

https://e24.no/privatoekonomi/i/pA2XPX/100-beboere-hadde-feil-paa-skattemeldingen-kunne-kostet-dem-titusener

Lån fra arbeidsgiver

Selv om fordelen ikke er skattepliktig

Overkurs

Hvis du innfrir et fastrentelån før bindingsperioden er over, kan det oppstå en såkalt overkurs. Det skjer hvis de lange rentene, som er råvareprisen for fastrentelån, har falt etter at du bandt ditt lån. Da må du må betale en kompensasjon til banken for å slippe å betale høye fastrenter ut perioden. Denne kostnaden kan imidlertid føres opp, på lik linje med andre rentekostnader. Dermed dekker staten 22 prosent av tapet.

Valutalån

Tar du opp lån i fremmed valuta, er selvsagt rentene fradragsberettiget. Men enkelte avtaler forutsetter at restlånet etter hvert forfall omregnet til norske kroner aldri skal overstige det opprinnelige lånebeløpet. Går kursen på den norske krona ned, beregnes valutatap for hele restlånet. Dette valutatapet skal innbetales av låntakeren ved terminforfall. Tapet er ikke renter.

Omkostninger til långiver

Omkostninger og/eller provisjon som långiver tar i forbindelse med renteoppgjør, gir fradragsrett på samme måte som rentene. Eksempler på slike kostnader kan være formidlingsprovisjon, fornyelsesprovisjon, etableringsgebyr, behandlingsgebyr, portoomkostninger, innfrielsesgebyr og omkostninger/gebyr ved fravikelse av prioritet. Det samme gjelder provisjon beregnet av byggelånsbank der tilsagn om lån er gitt av Husbanken.

 Omkostninger til andre

Må du ut med penger til andre enn långiver i forbindelse med låneopptaket, blir disse kostnadene normalt ikke å anse som rente. Ergo ingen fradragsrett. Det kan for eksempel gjelde honorar til takstmenn, gebyr for tinglysing av pantobligasjon eller meglerprovisjon betalt til andre enn långiveren. Det kan også være honorar til person som fører tilsyn med fremdriften av byggearbeid før godkjennelse av utbetaling av byggelånet. Men det fins selvfølgelig et hyggelig unntak:

Refinansiering

«Finansieringsomkostninger herunder omkostninger til takstmenn i forbindelse med konvertering av lån for å oppnå lavere rente er fradragsberettiget som rentekostnad», heter det i Liknings-ABC-en. Hvis du bytter bank, vil den nye banken av og til kreve ny verditakst fra deg. Det kan koste 2000–5000 kroner, avhengig av boligens størrelse. I tillegg må betale nytt tinglysningsgebyr til staten. Gjorde du bankbyttet for å oppnå lavere rente? Før kostnadene opp! Jeg vet at enkelte ligningskontor har svart nei på spørsmål om man kan trekke fra tinglysnigsgebyr i slike tilfeller. Vel, de tar feil.

Men fradraget åpner for noe skjønn. For hva hvis du refinansierer lånet ditt for å binde renta? Oftest ligger fastrenten høyere enn den flytende renten på tidspunktet for refinansiering. Dette fordi fastrenten reflekterer en forventning om at den flytende renten vil stige i løpet av bindingsperioden. Men har du da foretatt en refinansiering til lavere rente? Sagt på en annen måte: Vil du også her kunne trekke fra kostnadene? Ja, mener denne forfatteren. Mange foretar en slik refinansiering for å oppnå lavere rente i snitt i løpet av bindingsperioden, enn de ville gjort ved å holde renten flytende. Det så vi blant annet i 1997/1998 da flere bandt renten fordi de mente at den flytende renten ville stige langt mer enn markedet tilsa. Hvilket også skjedde. Andre binder renten for å få tryggere privatøkonomi, selv om de forventer at det blir dyrere enn å holde seg flytende. Da er det nok mer tvilsomt om du kan søke fradrag. Det går altså litt på motivet for rentebindingen.

Gjeldsforsikring

Hvis du har inngått avtale om gjelds- eller annen livsforsikring i forbindelse med låneopptaket, dvs. at hele eller deler av gjelden faller bort ved død, er ikke premien fradragsberettiget

Ubrukt rentefradrag

Dersom du tjener så lite at du ikke får « brukt opp » hele rentefradraget i år, blir det overført til neste år (egentlig de ti påfølgende årene.)

Kredittkort

Omkostninger som belastes ved bruk av kredittkort/betalingskort, f.eks. årsavgift og belastningsgebyr/omregningsgebyr, er ikke gjeldsrenter, men godtgjørelse for betalingsformidling. Kostnadene er ikke fradragsberettiget. Blir det belastet renter, behandles disse på vanlig måte.

Hva med fordelingen av renteutgiftene?

Hvert eneste år rundt april får jeg det samme spørsmålet, titalls ganger: Banken har ført opp lånet på ektefellen/samboeren min, men lån og renter bør jo stå på meg siden hen ikke betaler toppskatt, bare jeg?. Nei, rentefradraget er flatt, 22 %, uavhengig av om du betaler toppskatt eller ikke. Det er kun hvis den ene får en nettoinntekt under personfradraget på 52 450 kroner, at det kan lønne seg å føre over fradrag på den som tjener mest. Eller kapitalinntekter på den som tjener minst.

Det er mulig denne myten stammer fra tida før skattereformen på tidlig nittitall, da rentefradraget var knyttet til marginalskatten.

Har dere separat økonomi, men felles lån, må dere selvsagt passe på hvis en av dere får hele rentefradraget. Det enkleste er da å dele det i to i selve skattemeldingen, eventuelt overføre med 22 % av selve rentekostnaden til den som ikke har rentefradrag.

Pass på samboerfella

Hva med formuesskatten? Ektefeller lignes under ett, men samboere bør passe på. Hvis dere har delt lånet 50/50, men hele boliglånet allikevel kommer på din skattemeldingen, mens din samboer står oppført med hele eller halve boligen, risikerer din samboer å betale formuesskatt. Da bør dere rette opp i begges skattemelding.

 

Annonse