PENDLER? Både hvis du er ukependler og dagpendler, er det ofte fradrag å hente

Skattemeldingen: De viktigste fradragene

Skattemeldingen må leveres på fredag. Sjekk om du har krav på foreldrefradrag, pendlerfradrag og reisefradrag. Det kan spare deg for titusenvis av kroner.

Publisert – Sist oppdatert 28.04.2021

Pendlerfradraget

Det er gull verdt å bli definert som pendler, iallfall i skattemessig forstand. Da kan mange trekke fra titusenvis av kroner på skatten.

Du som pendler mellom bolig på jobb- og hjemsted kan trekke fra utgifter til:

 • Kost
 • Reise
 • Losji

 

 • Skattefri gevinst: I tillegg kan du som kjøper pendlerbolig, faktisk opparbeide deg botid i to boliger samtidig. Det betyr at du kan få skattefri gevinst ved salg av hybelen seinere. Kravet er at du har brukt den som pendlerbolig i ett av de siste to årene før salget.

 

Disse fradragene kommer i tillegg til minstefradraget, selv om det i aller høyeste grad er utgifter du har i forbindelse med jobben din.

Nytt fra 2018: Som pendler har du nå kun en fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) og losji (kostnader for pendlerbolig) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene. Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, påbegynner imidlertid en ny 24-månedersperiode.

Krav

Par: For gifte eller samboere med felles barn, er det som regel nok at ektefellen bor på hjemstedet.

Enslig: Er du enslig eller samboer uten barn, må du oppfylle to krav:

 1. Pendlerboligens størrelse: Har du bodd i hjemkommunen i tre år før pendlingen startet, må ikke pendlerboligen din være for stor: Maks halvparten så stor som boligen hjemme. (Eks: Leilighet hjemme på 80 kvm = Pendlerhybel på maks 40 kvm) Oppfyller du ikke treårskravet, kan pendlerboligen være maks 30 kvadratmeter. Bor du i kollektiv, kan boligen totalt være 20 kvadratmeter større for hver ekstra person som bor der. Det betyr at du ikke kan bo i en leilighet som er større enn 70 kvadratmeter, hvis du deler med to andre (30 kvm + 2×20 kvm). Men de må være over 15 år.

 

 1. Hyppige hjemreiser: Vanligvis er kravet at du bør reise hjem minst hver tredje uke for å oppfylle dette kravet. Men skatteetaten har akseptert langt færre hjemreiser i 2020 pga pandemien og anbefalingen om å begrense reisevirksomhet. Det skal uansett tas hensyn til spesielle arbeidsforhold, dårlig økonomi eller sykdom. Studerer du i tillegg til å jobbe fulltid, kan det tale for sjeldnere hjemreiser. Bor du nær hjemkommunen, taler dette for langt hyppigere hjemreiser. Unntak: Kravene er ikke så strenge for enslige som er 21 år eller yngre. De anses automatisk å ha sitt skattemessige bosted i foreldrehjemmet.

 

KOST: Du beregner dette fradraget  ved å multiplisere antall døgn du bodde utenfor hjemmet med en sats som avhenger av hvordan du bodde (hotell, brakke etc.).

 1. Antall fraværsdøgn.
 • uten lørdagsfri 280 døgn
 • fri annenhver lørdag 255 døgn
 • fri hver lørdag 240 døgn

 

Fradrag for merkostnader til kost innenlands beregnes etter følgende døgnsats:

 • opphold på hotell: kr 710
 • opphold på hotell når frokost inngår i romprisen: kr 568
 • opphold på pensjonat: kr 307
 • opphold på brakke: kr 200

 

For de fleste pendlere som bor på brakkel, vil det tilsi totalt 200 x 240 = 48 000 kroner i kostfradrag.

 

LOSJI: I tillegg kan du få fradrag for husleia eller andre dokumenterte boutgifter for pendlerboligen.

 • Leier du boligen, kan du trekke fra husleie og strøm
 • Eier du pendlerboligen, kan du trekke fra kostnader som

o          Strøm

o          Vedlikehold

o          Fellesutgifter (kommunale avgifter, bredbånd etc.),

o          Forsikringer

o          Møbler (avskriving: kostpris delt på forventet levetid)

 

Har du tatt opp lån for å kjøpe boligen, blir renten innrapportert fra banken i en annen post, og skal ikke føres her.

 

Men du får bare fradrag for utgifter som kommer i tillegg til dem du har i hjemmeboligen. Ligningskontoret kan ta hensyn til at du sparer lys og varmekostnader hjemme, men i praksis blir dette sjelden gjennomført, og uansett er det ikke særlig relevant hvis andre i familien bor hjemme.

 

Du kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på boforholdene, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Men bor du i brakke eller campingvogn som du selv eier, kan du likevel få 52 kroner i fradrag per døgn.

Fradrag for losji føres under post 5.0 med henvisning til post 3.2.7.

 

REISE: Trekk fra 1,56 kroner per kilometer hver gang du reiser mellom pendlerboligen og hjemstedet. Husk også å ta med den daglige reisen mellom pendlerboligen og selve arbeidsstedet ditt. Reiseavstandene for hjem–pendlerbolig og pendlerbolig–jobb slås sammen.

Blir samlet reiseavstand over 50 000 kilometer, kan du bare trekke fra 0,70 kroner av de overskytende kilometerne.  I tillegg får du fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger 3 300 kr årlig og bruk av bil fører til to timer kortere reisetid sammenlignet med rutegående transportmiddel.

Hvis du flyr hjem i stedet for å kjøre, kan du velge å kreve fradrag for faktiske utgifter i stedet for kilometerfradraget. Husk at du også skal ha fradrag på 1,56 kroner per kilometer for reisen til og fra flyplassen. Men disse kostnadene må kunne dokumenteres ved behov. Ta derfor vare på kvitteringene.

 

Eksempel

Per Pendler bor i Grimstad med familien og pendler hver uke til Oslo, en avstand på 27 mil, dvs 54 mil t/r. Familien eier selv pendlerboligen, en liten hybel.  Avstanden mellom pendlerboligen og jobben er 7 km. Han pendler 40 ganger i året.

 

Kost:   190 kr x 240 dager =                                                                                   48 000 kr

 

Losji:   Strøm:                                                           10 000

Fellesutgifter:                                                           24 000

Vedlikehold:                                                 5 000

Møbelslitasje:                                               5 000                          44 000

 

Reise: 40 ggr X 540 km x 1,50 kr =                                    32 400

Bompenger 40 x 2 x100:                             8 000

Hybel-jobb: 7 km x 2 x 1,50 kr x 240 dgr:             5 040

–          Bunnfradrag                                                 22 000                                   23 440

 

Totalt:                                                                                                           115 440

Gir 28 860 kroner i spart skatt

 

Student og pendler

Når du er student, er det oftest dine foreldres hjem som regnes som ditt egentlige bosted, mens studenthybelen blir din pendlerbolig. Så langt alt vel. Men selv om du jobber mer enn 50 % på kvelder og helger, er det fortsatt studiene som blir ansett som din hovedbeskjeftigelse. Derfor får ikke studenter pendlerstatus.

 

Men heldigvis fins det også her et unntak. For hvis du jobber borte fra foreldrehjemmet i sommerferien, får du pendlerfradrag i disse ukene. En sommerjobb i åtte uker gir deg over 7500 kroner i kostfradrag. Dermed sparer over to tusenlapper i skatt. Sagt på en annen måte: Du må sannsynligvis jobbe en hel helg for å sitte igjen med like mye som du gjør ved å føre opp dette fradraget! God timelønn, med andre ord.

 

Kravet er riktig nok at man må bo så langt borte fra sitt faste hjem at man må ha pendlerbolig. Hvor grensen går, er skjønnsmessig – men ifølge Skattebetalerforeningen blir man sjelden akseptert som pendler hvis man bor nærmere enn 10 mil fra pendlerboligen. Så bor dine foreldre i Asker, og du studerer i Oslo, får du nok ikke innvilget pendlerfradrag selv om du har egen hybel i byen.

 

I tillegg kan du føre opp reiseutgifter til hjemstedet pluss avstanden mellom jobb og hybel, hver dag. Men siden bunnfradraget er på hele 13 950 kroner, er det nok ikke så mange som får utnyttet dette fradraget.  Du får imidlertid ikke fradrag for husleia, siden de fleste foreldre tross alt ikke ville krevd husleie av barna i sommermånedene. Dermed har du ikke merutgifter til bolig.

 

Foreldrefradrag

Du får fradrag for stell og pass av hjemmeværende barn som er 11 år eller yngre. Dette er en solid fradragspost for familier med mange barn. Før var fradraget på maks 30 000 kroner, men nå får man 25 000 for det første barnet og 15 000 per påfølgende barn. Altså:

1 barn: 25 000 kroner

2 barn: 40 000 kroner

3 barn: 55 000 kroner osv.

Fire barn gir altså 17 500 kroner i spart skatt! (70 000 x 25%)

 

Men dette er ikke et fradrag som kommer automatisk, slik som for eksempel minstefradraget. Du må ha faktiske kostnader til stell og pass av barn. Heldigvis inkluderer det mange kostnader. Her er de viktigste:

 • barnehageavgift
 • dagmamma
 • Au pair/praktikant
 • SFO
 • barnevakter
 • transportkostnader til og fra barnepass

For å nevne noe.  Kostnader til mat og drikke blir ikke vurdert som kostnader til pass og stell av barn. Men ligningsmyndighetene har likevel godtatt at de kan trekkes fra hvis det betales egne kostpenger til barnehagen, dagmamma el.

 

SFO og barnehageavgiften skal rapporteres inn av skolen og barnehagen. Men du bør selvsagt passe på at det er gjort. Hvis ikke må du selv spesifisere kostnadene og føre det opp i post 3.2.10. Har barna gått deler av året i en utenlandsk barnehage, må du selv føre opp kostnadene. Betaler du dagmamma svart, har du ingen mulighet til å dokumentere kostnadene og får følgelig intet fradrag. De fleste barnevakter er private, nabobarn etc, og driver som regel med dette i liten skala og ikke som næring. Derfor må de heller ikke skatte av pengene. Det er heller ikke slik at du må sende ved dokumentasjon på hvor mye du har betalt barnevaktene, men i enkelte tilfeller kan myndighetene ta stikkontroller og da kan man for eksempel henvise til overføringer i nettbanken.

 

Selv om du har to barn, og alle kostnader skriver seg fra det ene, kan du likevel bruke grensa

på 40 000 kroner og ikke bare 25 000 kroner. Det er for eksempel sjelden at man har kostnader til barnehage, barnepass etc. for et spedbarn.

 

Lavere barnehagepris

Mens foreldrefradraget har økt, har maksprisen i barnehagene sunket. Nå er den 2730 kroner per måned. Dermed får mange problemer med å få «brukt opp» fradraget. Det gjelder blant annet foreldre med:

-Deltidsplass i barnehage

-Deltidsplass på SFO

-Kontantstøtte

-Barnepark

 

Ikke minst gjelder dette  foreldre som har hatt barnehageplass bare deler av året. Fikk du for eksempel barnehageplass i august, har du kanskje bare betalt 13 650 kroner til

barnehagen i år. Du har fortsatt nesten 11 350 kroner «igjen» i fradraget, hvis du har ett barn.

Du får nemlig fullt fradrag selv om utgiftene bare stammer fra noen få måneder. Og du får fullt fradrag for fjoråret selv om barnet ble født på slutten av året.

Er barna over barnehagealder, synker også de direkte utgiftene til pass og stell. Men SFO-avgiften kan trekkes fra, helt til barna fyller 12 år.

 

Får dere likevel ikke brukt opp fradraget på på barnehageavgift, SFO eller

Liknende? Før opp kostnadene ved henting og bringing. Satsen er 1,50 kroner per kilometer. Det gjelder bare for kjøring med bil, og det er bare ekstrakjøring som kan føres opp. Hvis du leverer barna på vei til jobb, kan du ikke føre opp hele avstanden mellom hjem og jobb, bare selve omveien du kjører for å komme deg til barnehagen

 

Andre tips:

* Du kan også føre opp 1,50 kroner per kilometer når du kjører barna til andre for barnepass, for eksempel barnevakt eller besteforeldre.

 

* Det spiller ingen rolle for fradragets størrelse om dere mottar kontantstøtte i tillegg.

 

* Foreldrefradraget fordeles likt mellom dere, men dere kan avtale en annen fordeling. Er dere

samboere med hvert deres særkullsbarn, kan dere føre opp 25 000 kroner hver!

 

* Du kan få fradraget selv om du ikke hadde arbeidsinntekt i fjor.

 

* Foreldrefradraget kan også gis ved stell og pass av barn som er over 11 år, dersom barnet har et handikap som krever mye omsorg og pleie. Da gjelder ingen aldersgrense. Men behovet må være særskilt stor, kostnadene må dokumenteres.

 

 

REISEFRADRAGET

Alle som har drøyt to mils reise til jobben, kan kreve reisefradraget. Både dagpendlere og ukependlere får dette fradraget. Regelverket er svært enkelt: Så fremt avstanden mellom hjem og jobb er minst 32 kilometer, kan du trekke fra  1,50 kr per kilometer på skatten. Det spiller ingen rolle om du:

 • sykler
 • kjører bil
 • sitter på med en kollega eller ektefellen
 • tar tog til jobben
 • har firmabil

Fradraget er det samme, uansett. Ektefeller får hvert sitt reisefradrag selv om dere kjører til jobb i samme bil. Eneste unntak er hvis arbeidsgiver besørger reisen din med pendlebuss hver morgen.

 

Det er avstanden fra dør til dør som gjelder. Derfor bør du også inkludere distansen fra huset ditt ned til busstasjonen, og fra holdeplassen bort til inngangsdøren på jobben. Uansett skal avstanden settes til den korteste av følgende to distanser:

 • reisestrekning langs bilveien
 • reisestrekning med rutegående transportmiddel.

 

Hvorfor akkurat 32 kilometer? Fordi reglene er slik at du ikke får fradrag for de første 22 000 kronene. Med 230 arbeidsdager i året, betyr det at grensen nås, ja nettopp, ved drøyt 20,2 kilometer. Slik:

230 dager x 32 x 2 (t/r) x 1,50 kr per km = 22 080 kr

For ukependlere slås reiseavstandene for hjem–pendlerbolig og pendlerbolig–jobb sammen. Det er bare ett bunnfradrag. Dermed kan en ukependler få reisefradrag selv om pendlerboligen ligger mindre enn 32 kilometer fra jobben (men avstanden må uansett være minst 2,5 km).

Tidligere fikk man fradrag for faktiske utgifter. Særlig de som jobber sent, slik som baransatte, fikk langt lavere fradrag med det nye, enkle systemet. I tillegg er bunnfradraget økt betydelig de siste årene.

 

TIPS

Det fins en rekke applikasjoner som måler avstanden mellom boligen din og jobben, både via smarttelefoner og nettsteder som Google Maps, 1881.no etc.

Annonse