HURTIGSJEKK: Det kan være økonomisk smart å ta en liten sjekk samboerkontrakt, eierbrøk etc

En økonomisk hurtigsjekk på kvinnedagen

Den økonomiske likestillingen er ennå ikke kommet helt hjem.

Publisert

Undersøkelser viser fortsatt at mannen betaler for boliglån, bil og forsikringer, mens kvinnen i forholdet sørger for gaver, dagligvarer, og barnas utgifter.

Samlivsbrudd

Det er uklokt. Som kvinne risikerer du å sitte igjen med svært lite dersom forholdet ryker.  Mens din samboer eller ektefelle har betalt ned på boligen, har du kanskje brukt like mye penger i familieøkonomien – men på ting som ikke stiger i verdi. I utgangspunktet har ikke mannen plikt til å dele en eiendom han hadde før han giftet seg.

Snur trenden

Heldigvis blir flere og flere klare over denne forskjellen. Det er ikke uten grunn at kvinner er i klart flertall i mange av gruppene som diskuterer privatøkonomi på sosiale medier. Det er også langt flere kvinner som har startet aksje- og fondssparing de siste par årene.

Likevel tror jeg denne sjekklisten kan være nyttig:

BOLIG: Eier dere felles?

Har du flyttet inn i boligen til din kjæreste? Da bør du bør kjøpe deg inn i boligen, eventuelt beholde din egen og leie den ut. Ikke råd til delt eierskap? Kjøp 10 %, 20 % – kjøp noe iallfall! Da får man del i fremtidig verdistigning i boligmarkedet, nedbetaling av boliglån kommer begge til gode – og det blir lettere økonomisk å finne noe eget hvis man skiller seg. Hvis du velger å være hjemmeværende i perioder, kan man i en ektepakt sikre seg at boligen deles ved brudd. Hvis ikke får du store problemer med å etablere deg på ny. Husk også at en gevinst i felles bolig som regel er skattefri, til forskjell fra de fleste andre investeringer.

Eksempel: Nina flytter inn til Bjørn, men har lite egenkapital. Han kjøpte leiligheten for noen år siden for 3 millioner kroner. Verdien har nå steget til 4 millioner og gjenværende lån er 2 250 000 kr. Nå ønsker Nina å kjøpe seg inn. Hvis hun skulle eid 50 % av boligen, måtte hun betalt Bjørn 2 millioner. I stedet vil hun overta halve boliglånet, noe banken godtar. På den måten får de akkurat like høye boligkostnader. Da overtar hun 1 125 000 kr av lånet og eier fra nå drøyt 28 % av boligen. Slik blir den nye fordelingen:

 

PS: Det er naturlig at løpende bokostnader, som fellesutgifter til sameiet, forsikring, kommunale avgifter etc deles likt, mens oppussing og andre kostnader som hever verdien av boligen deles etter eierbrøk.

Annonse

Skaff deg en ny varmepumpe!

Å kjøpe en varmepumpe er en svært effektiv måte å kutte strømregningen. Klikk her for å få tilbud fra flere selskaper

JUSS: Har dere samboerkontrakt?

Det er fortsatt stor juridisk forskjell mellom gift og samboer. Ektepar deler det som tjenes og anskaffes når de er gift (med noen viktige unntak) mens samboere deler langt mindre.

Lag samboerkontrakt! Du finner gode maler på nettet. Ta kontrakten frem en gang i året og vurder om ting skal endres. Husk å tinglyse din eierandel hvis du skal kjøpe deg inn i samboerens bolig, ellers risikerer du at hans kreditorer tar pant også i din andel.

ARVEFELLE 1: Arver dere hverandre?

Samboere uten felles barn har ingen rett til å arve hverandre. I verste fall risikerer man å måtte selge felles bolig fordi avdødes søsken eller foreldre arver halvparten av den. Med felles barn er maksgrensen rundt 400 000 kroner (4 G). Men heller ikke barnløse ektepar arver hverandre fullt ut. Da har søsken av avdøde krav på halvparten av avdødes formue

 

Skriv et gjensidig testamente, slik at dere kan arve hverandre og dermed kunne fortsette å bo i boligen selv om en av dere dør. Også for barnløse ektepar er ofte testamente den beste løsningen.

 

 ARVEFELLE 2: Ikke saus sammen arven

Verdier som dere har opparbeidet dere gjennom ekteskapet, skal fordeles likt, med mindre noe annet er avtalt gjennom ektepakt. Arv og gaver som dere mottar hver for dere, skal imidlertid holdes utenfor et skilsmisseoppgjør. Vel og bra, men hva skjer dersom arvepengene ble brukt på en familieferie eller løpende forbruk? Da kan verdiene forsvinne i skilsmissen.

Invester arven, ikke søl den bort. Du må gjøre det slik at verdiene etter arv og gaver kan spores, for eksempel ved at du setter pengene i fond eller kjøper deg inn i eiendom.

Eksempel: La oss si at du arver 400 000 kroner og bruker pengene til nedbetaling av felles boliggjeld. Da må dere finne ut hvor stor del av boligens verdi nedbetalingen utgjorde. Ta en verdivurdering. Var boligen verdt 4 millioner kroner, kan du kreve 10 prosent av verdien skjevdelt ved en skilsmisse. Har du bare lyst til å spare pengene i fond eller i banken, bør de ikke sauses sammen på felles konti, men holdes separat.

SPARING: Sparer du smart?

Menn sparer dobbelt på så mye som kvinner i aksjefond, ifølge SSB. Det er flere grunner til dette: Kvinner har i snitt lavere inntekt enn menn. Tjener du mindre, sparer du mindre. Undersøkelser viser også at det er mannen som i større grad styrer hvor sparingen skal foregå. Sist, men ikke minst har professor Ellen Nyhus på Universitetet i Agder påvist at foreldre snakker mer om økonomi med gutter enn jenter. Som foreldre reproduserer vi kjønnsforskjeller i økonomikunnskap! Skjerpings!

Det er synd at kvinner sparer mindre, for når kvinner først sparer, gjør de smartere grep enn menn!

Internettmegleren Nordnet har analysert hele kundebasen, 70 000 kunder, og funnet at kvinnelige sparere oppnår bedre avkastning på sin aksje- og fondsportefølje enn menn.

Dette er ikke særnorsk. Det konkluderte også en større studie av Barber og Odean ved University of California på nittitallet og en nyere studie fra Warwick Business School i England i 2015

Nordnet peker på følgende trekk ved kvinnelige aksje og fondssparere:

Går ikke i risikofella: Kvinner søker tryggere aksjer enn menn. De unngår de mest risikable aksjene, som ofte viser seg å være dårlige investeringer.

Holder gebyrene nede: Menn bytter aksjer og fond langt oftere enn kvinner, og det kan  spise av avkastningen. Blant Nordnets kunder handler menn i snitt 12 ganger i året, mens kvinner har 4 handler.

Unngår timing: Mange menn forsøker å time markedet, og det er en krevende oppgave hvor man har sannsynlighetene imot seg. Kvinner har en tendens til å putte fondene i en skuff og glemme dem. Dette kan faktisk være smart for en langsiktig investor, spesielt om du sparer i globale indeksfond.

Men våg å ta noe risiko!

Men hovedutfordringen er fortsatt at for få kvinner våger å ta spranget over i fondssparing. Vi sparte rekordmye i koronaåret 2020, ifølge SSB: 257 milliarder kroner, over en kvart billion kroner! Det er en dobling fra 2019 og gir en sparerate på 15,4 prosent. Men fortsatt går det aller meste av sparingen på en sparekonto med tilnærmet nullrente. Har du over 5-10 års sparehorisont bør du våge å velge mer aksjefond. Globale indeksfond er en god og billig sparemåte.

JOBB: Du jobber deltid, han jobber mye

«Det går jo greitt, vi har jo felles økonomi?»

Ok, virkelig? Hva om han eier boligen? Med lav inntekt har du kanskje ingen mulighet til å kjøpe deg inn i boligen, få en eierandel. Det kan gi en lei smell ved et samlivsbrudd hvor du må reetablere deg i boligmarkedet. Men hvordan skal du klare det hvis du har ingen eller liten egenkapital? La oss si at du går ned 200 000 kr netto i året ved å jobbe mindre. Da bør du kanskje få en eierandel tilsvarende denne summen per år? Men husk: få det skriftlig, for eksempel i samboerkontrakten.

 

Glem heller ikke tapt pensjon

Heldigvis får man en viss opptjening i folketrygden for å være hjemme til og med det kalenderåret ditt yngste barn fyller fem år. Grensen går ved en årslønn på 4,5 G (ca 470 000 kr)  Men tjener man godt over dette nivået, eller man er hjemme med eldre barn, vil redusert stilling eller ulønnet permisjon gi langt lavere pensjon. Med mindre trykk på hjemmebane, kan mannen få bedre karriere, økt inntekt og pensjon. Da er det ikke urimelig om han setter av et månedlig beløp i konas navn som tilsvarer helt eller delvis tapt pensjonsopptjening.

Annonse