BSU: Fradraget skal ikke lenger gis til unge under 34 som allerede eier egen bolig

Slik rammes du av de nye BSU-reglene

Du kan fortsette BSU-sparingen selv om du ikke får skattefradraget. Men pass på at ikke familiehytta er registrert som sekundærbolig ,ellers er det farvel til BSU-fradrag. Her er andre BSU-feller

Publisert – Sist oppdatert 03.11.2020

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått å stramme inn BSU-ordningen slik at du ikke får mer BSU-fradrag hvis du allerede eier en bolig. Det hjelper ikke at den totale BSU-kvoten på 300 000 er langt fra fylt opp.

Først av alt:

Det innskuddet som du allerede har satt inn, eller planlegger å sette inn på BSU-konto før nyttår, vil gi deg fradrag uavhengig av om du eier egen bolig eller ikke. Maks innskudd for 2020 er 25 000 kr, som gir deg inntil 5000 kr i spart skatt (20 %).

Det er fra 1 Januar 2021 at de nye reglene trer i kraft. Det betyr at det er først ved skatteoppgjøret for 2022 at du mister effekten av fradraget. I neste års skatteoppgjør (juni 2021) vil BSU-fradraget gi deg lavere skatt, siden det er basert på inntektsåret 2020.

Må si ja

Og det betinger at Stortinget sier ja til forslaget, noe jeg tror de vil i dette tilfellet. Regjeringen har ikke lenger flertall i Stortinget, og må derfor forhandle seg frem til enighet på mange av punktene i budsjettet. Det blir vanligvis endelig vedtatt rett før jul.

Det er ikke så vanlig at Høyresida strammer inn spareordninger, så når de faktisk gjør det, vil nok venstresida bifalle.

 

Bakgrunnen

BSU-ordningen stammer helt fra Skattereformen i 1992! Men i starten kunne man bare spare 10 000 kr årlig og totalkvoten var satt til 60 000 kr. Senere er den blitt økt til dagens 25 000/300 000 kr. Det betyr at du totalt kan spare 60 000 kr i skatt i løpet av årene du fyller opp BSU-kontoen, hvis du makser den. Finansdepartementet har estimert det såkalte provenytapet til 1,4 milliarder kroner. Det er altså verdien av alle skattefradragene som gis via BSU-ordningen.

En tredjedel eier

BSU ble innført for å gi unge under 34 år bedre mulighet til å kjøpe sin første bolig. Men de siste årene har vist at om lag en tredjedel av skattefradragene gis til personer som allerede eier bolig. «Dagens regler er derfor ikke tilstrekkelig innrettet mot formålet.», skriver Regjeringen i statsbudsjettet.

 

Noe av årsaken til at folk fortsetter å spare i BSU selv om man kjøper bolig, er endringen i boliglånsforskriften i 2018, som gjorde det mulig å bruke BSU-innskuddet som del av egenkapitalen, selv om man ikke tok ut innskuddet. Eks: Du skal kjøpe leilighet til 3 mill og behøver følgelig 300 000 i EK for å oppfylle kravet om minst 15 % EK. Du har 200 000 i BSU, 100 000 i fri EK. Banken låner deg 2,9 mill og du kan forsette BSU-sparingen, men likevel tilfredsstille kravet om 15 % EK.

 

Nytt forslag

Derfor foreslår altså regjeringen at du bare får fradrag frem til du kjøper bolig. Når den er kjøpt, kan du gjerne fortsette sparingen i BSU, men du får ikke mer fradrag. Unntaket er hvis du selger boligen og går over i leiemarkedet. Da kan du forsette fradragene. Jeg vil imidlertid tro at dette unntaket er relativt snevert, men kan komme til nytte ved samlivsbrudd eller flytting på grunn av jobb eller studier.

 

Samtidig økes den årlige kvoten fra 25 000 til 27 500, slik at du kan få inntil 5500 kr i spart skatt om du fyller årskvoten. Den totale kvoten fastholdes på 300 000 kr

 

Noen spørsmål:

  • Jeg har allerede kjøpt bolig, men brukte ikke BSU-pengene. Kan jeg forsette sparingen selv om jeg ikke får fradrag?
  • Ja, du får jo fortsatt en svært god rente på pengene.

 

  • Jeg har ikke kjøpt egen bolig ennå, men har arvet familiehytta. Gjelder dette som eiendom slik at jeg ikke får mer BSU-fradrag?
  • Nei fritidseiendom holdes utenom. Med bolig menes både primær- og sekundærbolig, men ikke fritidseiendom, ifølge forslaget. Det er imidlertid viktig å sjekke om din eiendom faktisk er registrert som fritidseiendom og ikke bare sekundærbolig. Skattemeldingen er ikke alltid i samsvar med faktisk bruk. PS: Det skilles heller ikke mellom hel eller delvis eierskap. Satt på spissen: Eier du en liten bit av en arvet sekundærbolig, er det slutt på BSU-fradragene!

 

  • Jeg har ikke kjøpt boligen jeg bor i nå, jeg har arvet den. Får jeg BSU-fradrag?
  • Nei. Hvordan man har ervervet boligen, er uten betydning. For eksempel vil arvede boliger omfattes. Har du arvet en sekundærbolig som leies ut, får du heller ikke fradrag!

 

  • Hvis jeg kjøper bolig rett før jul neste år, men har allerede spart opp 25 000 kr i 2021, får jeg likevel fradraget siden jeg satte pengene på konto før kjøpet?
  • Nei, dessverre. Det foreslås at skjæringstidspunktet for rett til fradrag, settes til 31. desember i inntektsåret. Er du eier av boligen per 31. desember, vil du ikke ha rett til fradrag etter BSU-ordningen i dette inntektsåret. Men, har du kjøpt boligen i 2021, men selve overdragelsen ikke er før over nyttår, får du fradrag for 2021!

 

  • Hva med BSU 2.0? Noen endringer?
  • Nei, her gjelder bankenes egne regler. Det gis jo ingen skattefradrag i dette produktet, bare samme gode rente som for ordinær BSU.