HVER UKE: Må du bo borte fra hjemboligen din pga jobben, kan du ha krav på pendlerfradrag

Pendlerfradrag: Kutter skatten med tusenlapper

Det er gull verdt å bli definert som pendler, iallfall i skattemessig forstand. Da kan mange trekke fra titusenvis av kroner på skatten. Men 2021 har nok barbert fradraget kraftig for mange pendlere

Publisert

Er du pendler? Ja, vil nok mange si. Jeg pendler jo hver dag fra hjem til jobb. Men i skattemessig forstand skiller man mellom «ukependleren» og deg som pendler daglig.

Sistnevnte får i beste fall et reisefradrag (se lenger ned i artikkelen).

Førstnevnte kan trekke fra utgifter til:

 • Kost
 • Reise
 • Losji
 • Skattefri gevinst: I tillegg kan du som kjøper pendlerbolig, faktisk opparbeide deg botid i to boliger samtidig. Det betyr at du kan få skattefri gevinst ved salg av hybelen seinere. Kravet er at du har brukt den som pendlerbolig i ett av de siste to årene før salget. Pendlerfradragene kommer i tillegg til minstefradraget, selv om det i aller høyeste grad er utgifter du har i forbindelse med jobben din. En rekke andre jobbrelaterte kostnader, som faglitteratur, hjemmekontor etc inngår allerede i det automatiske minstefradraget.

Må trekke fra faktiske kostnader

2021 har nok barbert kraftig på både pendlerfradragene og reisefradraget for mange nordmenn. Mange har byttet ut den ukentlige fly-, tog eller bilturen til pendlerhybelen med hjemmekontor. Det kan gi en lei restskattsmell, særlig for deg som i tillegg har høyt boliglån med tilhørende lavere rentefradrag for 2021, sammenlignet med 2020. Men totalt sett vil jo effekten av lavere rente og pendlerkostnader langt overstige «tapet» av fradrag.

Ny regel fra 2018

Som pendler har du nå kun en fradragsrett for merkostnader til kost og losji når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene. MEN: Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Krav for å bli definert som pendler:

Par: For gifte eller samboere med felles barn, er det som regel nok at ektefellen bor på hjemstedet.

Enslig: Er du enslig eller samboer uten barn, må du oppfylle to krav:

 1. Pendlerboligens størrelse: Har du bodd i hjemkommunen i tre år før pendlingen startet, må ikke pendlerboligen din være for stor: Maks halvparten så stor som boligen hjemme. (Eks: Leilighet hjemme på 80 kvm = Pendlerhybel på maks 40 kvm) Oppfyller du ikke treårskravet, kan pendlerboligen være maks 30 kvadratmeter. Bor du i kollektiv, kan boligen totalt være 20 kvadratmeter større for hver ekstra person som bor der. Det betyr at du ikke kan bo i en leilighet som er større enn 70 kvadratmeter, hvis du deler med to andre (30 kvm + 2×20 kvm). Men de må være over 15 år.
 2. Hyppige hjemreiser: Du bør nok reise hjem minst hver tredje uke for å oppfylle dette kravet. Men det skal tas hensyn til spesielle arbeidsforhold, dårlig økonomi eller sykdom. Studerer du i tillegg til å jobbe fulltid, kan det tale for sjeldnere hjemreiser. Bor du nær hjemkommunen, taler dette for langt hyppigere hjemreiser. Unntak: Kravene er ikke så strenge for enslige som er 21 år eller yngre. De anses automatisk å ha sitt skattemessige bosted i foreldrehjemmet.

I tillegg vil man uansett se på avstanden mellom pendler- og hjemboligen. Her fins ingen skrevne regler, men ifølge Skattebetalerforeningen blir man sjelden akseptert som pendler hvis man bor nærmere enn 10 mil fra pendlerboligen, uansett om du synes det er mest praktisk å overnatte i der i ukedagene. Men det gjelder nok et annet skjønn for en som har vanlig dagjobb i Oslo og hjembolig i Sarpsborg, nær toglinja, enn den som jobber ukurante vakter og har en kronglete hjemvei langs en Vestlandsfjord, selv om avstanden er den samme i de to tilfellene.

KOST: Du beregner dette fradraget ved å multiplisere antall døgn du bodde utenfor hjemmet med en sats som avhenger av hvordan du bodde (hotell, brakke etc.).

 1. Antall fraværsdøgn.
 • uten lørdagsfri 280 døgn
 • fri annenhver lørdag 255 døgn
 • fri hver lørdag 240 døgn

 

Fradrag for merkostnader til kost innenlands beregnes etter følgende døgnsats:

 • Fradrag for merkostnader til kost innenlands beregnes etter følgende døgnsats:
  • Hotell med frokost: 487 kroner
  • Hotell uten frokost: 609 kroner
  • Pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter: 170 kroner
  • Hybel/brakke eller privat med kokemuligheter: 0 kr

Du trenger ikke sende dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis skattemyndighetene spør. Dokumentasjon kan være kvitteringer på oppholdet eller en bekreftelse fra arbeidsgiver om at du har bodd på hotell.

LOSJI: I tillegg kan du få fradrag for husleia eller andre dokumenterte boutgifter for pendlerboligen.

 • Leier du boligen, kan du trekke fra husleie og strøm
 • Eier du pendlerboligen, kan du trekke fra kostnader som
  • Strøm
  • Vedlikehold
  • Fellesutgifter (kommunale avgifter, bredbånd etc.),
  • Forsikringer
  • Møbler (avskriving: kostpris delt på forventet levetid)

Har du tatt opp lån for å kjøpe boligen, blir renten innrapportert fra banken i en annen post, og skal ikke føres her.

Men du får bare fradrag for utgifter som kommer i tillegg til dem du har i hjemmeboligen. Ligningskontoret kan ta hensyn til at du sparer lys og varmekostnader hjemme, men i praksis blir dette sjelden gjennomført, og uansett er det ikke særlig relevant hvis andre i familien bor hjemme.

Du kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på boforholdene, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Men bor du i brakke eller campingvogn som du selv eier, kan du likevel få 52 kroner i fradrag per døgn.

Fradrag for losji føres under post 5.0 med henvisning til post 3.2.7.

REISE: : Trekk fra 1,56 kroner per kilometer hver gang du reiser mellom pendlerboligen og hjemstedet. Husk også å ta med den daglige reisen mellom pendlerboligen og selve arbeidsstedet ditt. Reiseavstandene for hjem–pendlerbolig og pendlerbolig–jobb slås sammen. Blir samlet reiseavstand over 50 000 kilometer, kan du bare trekke fra 0,70 kroner av de overskytende kilometerne.  I tillegg får du fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger 3 300 kr årlig og bruk av bil fører til to timer kortere reisetid sammenlignet med rutegående transportmiddel.

Hvis du flyr hjem i stedet for å kjøre, kan du velge å kreve fradrag for faktiske utgifter i stedet for kilometerfradraget. Husk at du også skal ha fradrag på 1,56 kroner per kilometer for reisen til og fra flyplassen. Men disse kostnadene må kunne dokumenteres ved behov. Ta derfor vare på kvitteringene.

 

Eksempel

Per Pendler bor i Grimstad med familien og pendler hver uke til Oslo, en avstand på 27 mil, dvs 54 mil t/r. Familien eier selv pendlerboligen, en liten hybel.  Avstanden mellom pendlerboligen og jobben er 7 km. Han pendler 40 ganger i året.

Kost:    190 kr x 240 dager =                                                                21 600 kr (utgikk 2018)

Losji:
Strøm:          10000
Fellesutgifter:          24000
Vedlikehold:            5000
Møbelslitasje:            5000          44000
Reise: 
Km: 40 ggr X 540 km x 1,56 kr =          33696
Bompenger 40 x 2 x100:            8000
Hybel-jobb: 7 km x 2 x 1,56 kr x 240 dgr:            5241
Bunnfradrag –        23900          23037
Totalt:          67037
Gir 14 748 kroner i spart skatt (22 %)

REISEFRADRAGET

Alle som har drøyt tre mils reise til jobben, kan kreve reisefradrag. Både dagpendlere og ukependlere får dette fradraget. Regelverket er svært enkelt: Så fremt avstanden mellom hjem og jobb er minst 31 kilometer, kan du trekke fra 1,56 kr per kilometer på skatten. Det spiller ingen rolle om du:

 • sykler
 • kjører bil
 • sitter på med en kollega eller ektefellen
 • tar tog til jobben
 • har firmabil

Fradraget er det samme, uansett. Ektefeller får hvert sitt reisefradrag selv om dere kjører til jobb i samme bil. Eneste unntak er hvis arbeidsgiver besørger reisen din med pendlebuss hver morgen.

Det er avstanden fra dør til dør som gjelder. Derfor bør du også inkludere distansen fra huset ditt ned til busstasjonen, og fra holdeplassen bort til inngangsdøren på jobben. Uansett skal avstanden settes til den korteste av følgende to distanser:

 • reisestrekning langs bilveien
 • reisestrekning med rutegående transportmiddel.

Hvorfor akkurat 33 kilometer? Fordi reglene er slik at du ikke får fradrag for de første 23 900 kronene (2021). Med 230 arbeidsdager i året, betyr det at grensen nås, ja nettopp, ved 33,2 kilometer. Slik:

230 dager x 33,2 x 2 (t/r) x 1,56 kr per km = 23 896 kr

For ukependlere slås reiseavstandene for hjem–pendlerbolig og pendlerbolig–jobb sammen. Det er bare ett bunnfradrag. Dermed kan en ukependler få reisefradrag selv om pendlerboligen ligger mindre enn 33,2 kilometer fra jobben (men avstanden må uansett være minst 2,5 km).

Tidligere fikk man fradrag for faktiske utgifter. Særlig de som jobber sent, slik som baransatte, fikk langt lavere fradrag med det nye, enkle systemet. I tillegg er bunnfradraget økt betydelig de siste årene.

TIPS

Du finner lett avstanden mellom jobb og hjem ved å måle opp i f eks Google Maps

Student og pendler

Når du er student, er det oftest dine foreldres hjem som regnes som ditt egentlige bosted, mens studenthybelen blir din pendlerbolig. Så langt alt vel. Men selv om du jobber mer enn 50 % på kvelder og helger, er det fortsatt studiene som blir ansett som din hovedbeskjeftigelse. Derfor får ikke studenter pendlerstatus.

Hvis du jobber borte fra foreldrehjemmet i sommerferien, kan du riktig nok bli definert som pendler i disse ukene. Men du får ikke kostfradrag hvis du har kokemuligheter i studenthybelen, og bunnfradraget på 23 9000 kr for reisekostnader vil sannsynligvis være langt over ditt reisefradrag. På toppen av det hele får du som student ikke fradrag for losji. siden de fleste foreldre tross alt ikke ville krevd husleie av barna i sommermånedene. Dermed har du ikke merutgifter til bolig.

 

Annonse